facebook

Content

  1. Ostukorv

Ostukorv on tühi
X

Garantiitingimused
1. Ostetud tootele kehtib garantii alates selle ostupäevast. Garantiiperioodi vältel parandatakse kõik valest paigaldusest või vigastest detailidest tulenevad tootedefektid tasuta. Käesolev garantii ei kata muid (v.a. detailid ja nende asendamine) kulusid.
2. Tootmisdefekti väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisikulud tuleb tasuda tooteomanikul, kui eksprtiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole tootmisveast põhjustatud defektiga.
3. Käesolev garantii ei kohusta müüjat ega garantiiandjat toodet tasuta reguleerima, puhastama ja hooldama ega korraldama tasuta koolitusi masina kasutamise kohta.
4. Kui toote kasutaja on eraisik ja kasutab toodet isiklikuks otsatarbeks, vastutab müüja määratud garantiiperioodi lõppemisel tootedefektide eest vastavalt kohalikus seaduses sätestatule. Kui toodet kasutatakse kommertsotstarbeks, tulenevad müüja lisakohustused teie ja müüja vahel sõlmitud lepingust.
5. Tootele paigaldatud neljataktilise mootori garantiiperioodi määrab eraldi mootori tootja. Garantiitingimusi vaata mootori kasutusjuhendist.
6. Garantii andja tugines käesolevas dokumendis kirjeldatud garantii andmisel faktile, et ostja antud teave toote kasutusotstarbe kohta (isiklikuks või kommertkasutuseks) vastab tõele. Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada või muuta ühepoolselt garantiitingimusi, kui ilmneb et toodet on kasutatud kommertskasutuses.
7. Kaebused toote kvaliteedi kohta lahendatakse ning garantiiremont teostatakse pärast seda, kui olete toote toonud volitatud teenindustöökotta. Teie nõudmisel ja vastava lepingu sõlmimisel teenustöökojaga võite traktorid ja raiderid toimetada diagnostika- ja remonttöödeks teenindustöökotta töökoja kulul. See tingimus kehtib ainult tehasedefektidest tingitud garantiitööde korral. Muul juhul toimetab ostja toote töökotta oma kulul või oma vahenditega.
8. Toode võetakse garantiiremonti ainult juhul, kui see tuuakse töökotta komplektsena koos täidetud ja kehtiva garantiidokumendiga. Tootel vea ilmnemisel, palun lõpetage kohe seadme kasutamine ja toimetage toode volitatud teenustöökotta seisundis milles see oli vea ilmnemise ajal.
9. Müüja ja garantii andja ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjustuste või kaudsete kulude tasumise eest, välja arvatud juhtudel, kui kohalikud seadused sätestavad teisiti.
10. Garantiitingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:
toote seerianumber on eemaldatud, välja vahetatud või pole loetav;
toodet pole kasutatud otstarbekohaselt ning kasutusjuhendis olevaid kasutus-, hooldus-, transpordi-, ja hoidmisjuhiseid pole järgitud;
kasutaja ei teavitanud müüjat või teeninduskeskust tootel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist, põjustades sellega seadmele lisakahjustusi;
hooldustöid pole tehtud (kütuse- ja õhufiltrite vahetamine, silindri jahutusribade puhastamine jms. kasutusjuhendis määratud tööd);
toodet on remonditud ja reguleeritud või toote konstruktsiooni muudetud selleks mittevolitatud teenindustöökojas;
kasutatud on sobimatut või madala kvaliteediga kütust, õli või määrdeaineid;
remondiks pole kasutatud originaalvaruosi (poldid, tihendid, rihmad jne);
toodet on rendile antud;
toode ei kuulu enam selle esmaostjale;
11. Liikuvate detailide (lõikeseade, rihm,sidur,filter jne) loomulikku kulumist ei loeta defektiks ning see ei kuulu garantii alla.
12. See garantii tagab teile spetsiaalsed juriidilised õigused ega piira ühtki muud tarbija juriidilist õigust.
Garantii saab kinnitada ja garantiitöid teostada üksnes volitatud teenustöökoda
Müüja andmed: AS Kiviõli Kaubahoov, Kauba 3, Kiviõli 43125 reg nr 10000165 infotelefon 33 25286
 
Soovitused kasutajale:
Soovitame tuua toote volitatud teeninduskeskusesse vähemalt korra aastas. Kui toodet kasutatakse väga intensiivselt, siis sagedamini.
Maksimaalse kasutusea ja töökindluse tagamiseks soovitame toodet hooldada volitatud hooldus- ja remonditöökojas. Volitatud töökojad läbivad pidevalt koolitusi ning kasutavad õigeid tööriistu ja seadmeid. Nad annavad professionaaset nõu teie toodete kasutamise ja hooldamise kohta.
Nõusolek andmete töötlemiseks:
Ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste ja käesolevate garantiitingimuste täitmiseks peame töötlema teie andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi ja/või ettevõtte nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid ning e-posti aadress. Olete andmed andnud müüjale vabatahtlikult meie toodete ostmise hetkel. Me ei kogu või nõua teid puudutavaid andmeid ühegi kolmanda osapoole käest. Käsolevaga kinnitame, et töötleme esitatud andmeid vastavalt seadustes kehtestatud andmekaitsenõuetele.